Twoja agencja ubezpieczeniowa- Zawsze najtańsze ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (w skrócie OC) – jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje ono szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest m.in. uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

OC komunikacyjne to ubezpieczenie, o którym nie można zapominać, bo za brak polisy nakładane są kary finansowe, a ich wysokość naliczana jest w zależności od rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

Auto-Casco (w skrócie AC) – jest ubezpieczeniem dobrowolnym zapewniającym pokrycie kosztów naprawy, bądź odszkodowanie w wielu sytuacjach: od drobnych uszkodzeń (np. stłuczki, wandalizmu), aż do szkody całkowitej (np. utraty samochodu w wyniku pożaru lub działania sił natury) lub utraty pojazdu w wyniku kradzieży.
Ze względu na dobrowolny charakter tego ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia autocasco z większym lub szerszym zakresem ubezpieczenia, co ma wpływ na wysokość składki.
Podejmując decyzję o wyborze autocasco, należy przede wszystkim kierować się zakresem otrzymywanej ochrony ubezpieczeniowej, a dopiero później porównywać koszty.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w skrócie NNW) – to ubezpieczenie nagłych zdarzeń wywołanych bezpośrednio przyczyną zewnętrzną, powstałych u Ubezpieczonych w związku z:
ruchem ubezpieczonego pojazdu
– wsiadaniem lub wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu

– bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem ubezpieczonego pojazdu
– naprawą pojazdu na trasie jazdy, 
a także w wyniku jego pożaru lub wybuchu, w następstwie których Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie Assistance to dobrowolne ubezpieczenie zapewniające określoną pomoc w razie awarii, wypadku, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych związanych z ubezpieczonym pojazdem, np. holowanie pojazdu, samochód zastępczy, próbę usprawnienia na miejscu zdarzenia. Zakres oferowanej pomocy zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Oprócz powyższych Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują dodatkowo w pakiecie: 
– ubezpieczenie SZYB
– ubezpieczenie opon
– od uszkodzeń w związku z nierówną drogą
– ubezpieczenie kluczyków